Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.dzielnica2.krakow.pl

Rada Dzielnicy II Grzegórzki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Rady i Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.dzielnica2.krakow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2021roku

Data ostatniej aktualizacji: 28.02.2024 roku

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności i weryfikacji zgodności serwisu z wymogami ustawy o dostępności cyfrowej: 2024-02-28.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

  • załączniki w postaci plików pdf nie posiadają tytułu oraz nagłówków,
  • strona intenetowa posiada drobne błędy wynikające z użytej technologii.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 28.02.2024 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Firlej, adres poczty elektronicznej rada@dzielnica2.krakow.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej. Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki mieści się na parterze w trzy kondygnacyjnym budynku przy al. Daszyńskiego 22 w Krakowie.

Do siedziby można dojechać samodzielnie.

Lokal nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Polityka Prywatności

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Mieszkańcu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu: Obsługi korespondencji wpływającej do Dzielnic Miasta Krakowa.

Informujemy, że:

  1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
  3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z uchwały Rady Miasta Krakowa  i ma charakter dobrowolny.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest: brak możliwości poinformowania  o sposobie załatwienia sprawy z którą do nas wystąpiłeś.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

Uchwała Nr XCIX/1495-1512/14  Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnic I-XVIII w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 6695-6711).

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.