Komisje

Komisje Rady Dzielnicy II Grzegórzki (8 kadencja) – więcej informacji link: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141906

Terminy posiedzeń:

– Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego – 23.05.2023 r., godz. 18:10, siedziba Rady Dzielnicy II
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

– Komisja Edukacji – 09.05.2023 r. godz. 19:00, siedziba Rady Dzielnicy II
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

– Komisja Infrastruktury i Transportu – 06.06.2023 r., godz. 19:00, siedziba Rady Dzielnicy II
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

– Komisja Kultury i Ochrony Zabytków – 05.06.2023 r., godz. 19:30, siedziba Rady Dzielnicy II
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

– Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – 
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

– Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa – 
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

– Komisja Rewizyjna – 13.06.2023 r., godz. 17:45, siedziba Rady Dzielnicy II
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

– Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Sportu – 
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

Komisje Problemowe Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

W skład Komisji wchodzą:
1. Tomasz Ślusarczyk – przewodniczący komisji
2. Teresa Cichoń
3. Małgorzata Ciemięga
4. Mieczysław Czytajło
5. Beata Dzieszyńska
6. Grzegorz Finowski
7. Marta Fujak
8. Grzegorz Kąkiel
9. Karol Kwiatek
10. Łukasz Pietryka
11. Michał Skoczeń
12. Paweł Stachowiec
13. Jarosław Świech
14. Julia Wilczyńska
15. Małgorzata Włoszczyk
16. Violetta Zapiór

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. Współpracy z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji, w granicach określonych Statutem
2. Koordynacja działań związanych z procesem wdrażania dzielnicowego oraz ogólnomiejskiego budżetu obywatelskiego na terenie Dzielnicy II Grzegórzki w oparciu o przyjęty ich regulamin.
3. Monitorowanie realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.
4. Prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej na temat budżetu obywatelskiego.

W skład Komisji wchodzą:
1. Małgorzata Włoszczyk – przewodnicząca komisji
2. Małgorzata Ciemięga
3. Mieczysław Czytajło
4. Paweł Stachowiec
5. Jarosław Świech

Do zadań Komisji należy:
1. doradztwo i inicjowanie działań Rady,
2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3. opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności,
4. ocena informacji i sprawozdań składanych przez Zarząd, jednostki organizacyjne Miasta,
5. współpraca z innymi komisjami,
6. składanie wniosków do Zarządu.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. robót budowlanych przy istniejących żłobkach, przedszkolach i szkołach, a także związanych z lokalną infrastrukturą sportową i rekreacyjną,
2. dzielnicowych programów wspierania działalności szkół i placówek oświaty,
3. tworzenia lub likwidacji szkół i placówek oświaty,
4. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym,
5. współpracy z placówkami oświatowymi.

W skład Komisji wchodzą:
1. Teresa Cichoń
2. Beata Dzieszyńska
3. Monika Firlej
4. Marta Fujak
5. Łukasz Pietryka
6. Michał Skoczeń – przewodniczący komisji
7. Tomasz Ślusarczyk
8. Małgorzata Włoszczyk
9. Artur Wolny

Do zadań Komisji należy:
1. doradztwo i inicjowanie działań Rady,
2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3. opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności,
4. ocena informacji i sprawozdań składanych przez Zarząd, jednostki organizacyjne Miasta działające na terenie Dzielnicy,
5. współpraca z innymi komisjami,
6. składanie wniosków do Zarządu.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. robót budowlanych w zakresie dróg wewnętrznych oraz dróg gminnych klasy dojazdowej,
2. inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
3. dzielnicowych programów robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1) lit. c),
4. inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego, w tym inwestycji drogowych towarzyszących inwestycjom niedrogowym,
5. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.

W skład Komisji wchodzą:
1. Paweł Stachowiec
2. Mieczysław Czytajło
3. Beata Dzieszyńska
4. Karol Kwiatek
5. Berenika Rewicka – przewodnicząca komisji
6. Julia Wilczyńska
7. Małgorzata Włoszczyk
8. Violetta Zapiór

Do zadań Komisji należy:
1. doradztwo i inicjowanie działań Rady,
2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3. opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności,
4. ocena informacji i sprawozdań składanych przez Zarząd, jednostki organizacyjne Miasta działające na terenie Dzielnicy,
5. współpraca z innymi komisjami,
6. składanie wniosków do Zarządu.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. lokalnych wydarzeniach kulturalnych,
2. dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek kultury,
3. lokalizacji obiektów kultury,
4. tworzenia lub likwidacji placówek upowszechniania kultury,
5. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.

W skład Komisji wchodzą:
1. Jarosław Świech – przewodniczący komisji
2. Teresa Cichoń
3. Mieczysław Czytajło
4. Monika Firlej
6. Marta Fujak
7. Alicja Gołąb-Radziszewska
8. Karol Kwiatek
9. Łukasz Pietryka
10. Berenika Rewicka
11. Paweł Stachowiec
12. Julia Wilczyńska
13. Małgorzata Włoszczyk
14. Violetta Zapiór

Do zadań Komisji należy:
1. doradztwo i inicjowanie działań Rady,
2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3. opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności,
4. ocena informacji i sprawozdań składanych przez Zarząd, jednostki organizacyjne Miasta działające na terenie Dzielnicy,
5. współpraca z innymi komisjami,
6. składanie wniosków do Zarządu.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. sprzedaży, zamiany, użyczenia, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości gminnych, w tym ustanowienia na nich użytkowania wieczystego,
2. lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych i innych o znaczeniu publicznym,
3. likwidacji samowoli budowlanej,
4. zgłaszania postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu Dzielnicy przed ich sporządzeniem,
5. zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy terenu jako opinii wewnętrznej,
6. projektów aktów prawa miejscowego z wyjątkiem zarządzeń porządkowych wydawanych przez Prezydenta Miasta w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
7. wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
8. zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy jako opinii wewnętrznej,
9. planowanie, kontrola realizacji i odbiór wykonania zadań będących w zakresie działania Komisji,
10. wnoszenie postulatów do organów Miasta, wydawanie opinii oraz podejmowanie interwencji w sprawach:
a. lokalizacji i utrzymania terenów zielonych;
b. lokalizacji i utrzymania ogródków jordanowskich;
c. prawidłowej gospodarki odpadami i utrzymania czystości w Dzielnicy;
d. poprawy zaopatrzenia mieszkańców Dzielnicy w wodę i energię oraz prawidłowej gospodarki odpadami i odprowadzania ścieków,
11. opiniowanie programów oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony powietrza, wody, gleby oraz eliminacji czynników szkodliwych dla środowiska,
12. robót budowlanych związanych z: ogródkami jordanowskimi, zieleńcami i skwerami,
13. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.

W skład Komisji wchodzą:
1. Grzegorz Kąkiel – przewodniczący komisji
2. Łukasz Derdziński
3. Mieczysław Czytajło
4. Paweł Stachowiec
5. Artur Wolny

Do zadań Komisji należy:
1. doradztwo i inicjowanie działań Rady,
2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3. opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności,
4. ocena informacji i sprawozdań składanych przez Zarząd, jednostki organizacyjne Miasta działające na terenie Dzielnicy,
5. współpraca z innymi komisjami,
6. składanie wniosków do Zarządu.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. programu poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków – “Bezpieczny Kraków”,
2. funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej,
3. współdziałania z Policją i Strażą Miejską w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologii społecznej,
4. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.

W skład Komisji wchodzą:
Alicja Gołąb-Radziszewska – przewodnicząca komisji
Łukasz Derdziński
Grzegorz Kąkiel

Jej status prawny wyznaczają odpowiednie przepisy ustaw samorządowych; jest organem jednostki stanowiącej samorządu. Jako organ wewnętrzny jest częścią organu stanowiącego, w skład którego wchodzą tylko radni; o składzie Komisji Rewizyjnej decyduje organ stanowiący, który również przydziela jej do wykonania określone zadania oraz decyduje o zapewnieniu odpowiednich warunków formalnych i prawnych umożliwiających wykonanie zadań kontrolnych. Komisja Rewizyjna w stosunku do pozostałych komisji rady zajmuje pozycję szczególną, a wyznacznikiem tego jest jej skład oraz zadania, jakie stawiają przed nią ustawy samorządowe. W składzie Komisji Rewizyjnej, jako jedynej spośród komisji powoływanej przez radę, mogą znaleźć się wyłącznie radni. Wszystkie trzy ustawy zakazują wyboru do Komisji Rewizyjnej przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, a ponadto członków zarządu. Zakaz ten ma na uwadze zapobieżenie sytuacji, gdy kontrolujący i kontrolowany występują w tych samych rolach.

Zakres działania Komisji Rewizyjnej:
1. opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia przez Zarząd oraz przygotowanie w tym przedmiocie projektu uchwały,
2. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach,
ocena wywiązywania się Zarządu ze swoich zadań.

W skład Komisji wchodzą:
1. Łukasz Derdziński – przewodniczący
2. Małgorzata Ciemięga
3. Beata Dzieszyńska
4. Alicja Gołąb-Radziszewska
5. Grzegorz Kąkiel
6. Łukasz Pietryka

Do zadań Komisji należy:
1. doradztwo i inicjowanie działań Rady,
2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3. opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności,
4. ocena informacji i sprawozdań składanych przez Zarząd, jednostki organizacyjne Miasta działające na terenie Dzielnicy,
5. współpraca z innymi komisjami,
6. składanie wniosków do Zarządu.

Zadania Komisji realizowane w szczególności w sprawach:
1. dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych,
2. dzielnicowych programów ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
3. dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek pomocy społecznej i zdrowia,
4. organizacji usług zdrowotnych,
5. wniosków o wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy na podstawie kompletu materiałów dostarczonych przez Urząd Miasta Krakowa w trybie przepisów regulujących najem lokali,
6. innych publicznych o znaczeniu lokalnym,
7. współdziałanie z klubami sportowymi oraz innymi podmiotami działającymi na terenie Dzielnicy II Grzegórzki w zakresie sportu i rekreacji,
8. inicjowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy II Grzegórzki,
9. przygotowanie i opiniowanie wniosków dotyczących zadań z zakresu robót budowlanych związanych z lokalną infrastrukturą sportową i rekreacyjną, a także zadań z zakresu lokalnych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych.

W skład Komisji wchodzą:
1. Berenika Rewicka – przewodnicząca
2. Małgorzata Ciemięga
3. Monika Firlej-Balik
4. Marta Fujak
5. Łukasz Pietryka
6. Zbigniew Semik
7. Michał Skoczeń
8. Artur Wolny
9. Beata Dzieszyńska
10. Julia Wilczyńska

Do zadań Komisji należy:
1. doradztwo i inicjowanie działań Rady,
2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3. opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności,
4. ocena informacji i sprawozdań składanych przez Zarząd, jednostki organizacyjne Miasta,
5. współpraca z innymi komisjami,
6. składanie wniosków do Zarządu.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy,
2. redakcji strony internetowej oraz kontaktów poprzez media społecznościowe Rady Dzielnicy II Grzegórzki,
3. redakcji, druku i kolportażu gazetki,
4. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.
5. promocji i realizacji Budżetu Obywatelskiego.