Komisje

W Radzie Dzielnicy II Grzegórzki działa 12 komisji problemowych.
Terminy posiedzeń:

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego6.05.2024 r., godz. 19:30, siedziba Rady Dzielnicy II
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

Komisja ds. Wesołej15.04.2024 r. godz.17.30 w Aptece Designu ul.Kopernika 19 (sala konferencyjna).
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

Komisja Edukacji6.05.2024 r., godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy II
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

Komisja Infrastruktury i Transportu9.05.2024 r., godz. 18:00, siedziba Rady Dzielnicy II
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

Komisja Komunikacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym8.04.2024 r., godz. 18:00, siedziba Rady Dzielnicy II
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

Komisja Kultury i Promocji6.05.2024 r., godz. 20:00, siedziba Rady Dzielnicy II
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

Komisja Ochrony Środowiska8.05.2024 r., godz. 17:45, siedziba Rady Dzielnicy II

oraz 13.05.2024 godz. 19:00 Kancelaria Adwokacka ul. Grunwaldzka 13

Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

Komisja Planowania Przestrzennego – 14.05.2024 r., godz. 19:00, siedziba Rady Dzielnicy II
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa29.04.2024 r., godz. 18:00, siedziba Rady Dzielnicy II
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

Komisja Rewizyjna4.04.2024 r., godz. 16:00, siedziba Rady Dzielnicy II
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji6.05.2024 r., godz. 17:30, siedziba Rady Dzielnicy II
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych13.05.2024 r., godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy II
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj

6

Komisje Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

Uchwała nr III/14/2024 z 1.02.2024 w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy II Grzegórzki.

 

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. robót budowlanych przy istniejących żłobkach, przedszkolach i szkołach,
2. dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświaty,
3. tworzenia lub likwidacji szkół i placówek oświaty,
4. współpracy z placówkami edukacyjnymi z terenu Dzielnicy II w zakresie promocji
wydarzeń,
5. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.

Skład osobowy Komisji:
1. Małgorzata Ciemięga – Przewodnicząca Komisji
2. Mieczysław Czytajło
3. Michał Kowalówka
4. Marta Pogan
5. Paweł Stachowiec
6. Jarosław Świech
7. Małgorzata Włoszczyk

Uchwała nr III/21/2024 z 1.02.2024 w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy II Grzegórzki.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. Koordynacja działań związanych z organizacją dzielnicowego oraz ogólnomiejskiego
Budżetu Obywatelskiego na terenie Dzielnicy II Grzegórzki.
2. Prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej na temat budżetu obywatelskiego na
terenie Dzielnicy wraz z organizacją spotkań z mieszkańcami oraz głosowań na terenie
dzielnicy w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego.
3. Współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK, Radą Budżetu w zakresie
przedmiotowym komisji.

Skład osobowy Komisji:
1. Małgorzata Ciemięga
2. Mieczysław Czytajło
3. Karol Kwiatek
4. Jarosław Świech
5. Małgorzata Włoszczyk – Przewodnicząca Komisji

Uchwała nr III/22/2024 z 1.02.2024 w sprawie powołania Komisji ds. Wesołej Rady Dzielnicy II Grzegórzki.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. wyrażanie opinii do propozycji przedsięwzięć na obszarze „Kraków – Wesoła”,
2. współpracy w zakresie upowszechniania informacji o działaniach związanych
z rozwojem obszaru „Kraków -Wesoła” wśród mieszkańców Dzielnicy II,
3. udziału w konsultacjach dot. obszaru „Kraków-Wesoła” z udziałem organów miasta,
organizacjami i mieszkańcami,
4. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.

Skład osobowy Komisji:
1. Adam Bielarz – Przewodniczący Komisji
2. Teresa Cichoń
3. Monika Firlej
4. Eliza Palka-Grochal
5. Karol Zawiślak

Uchwała nr III/13/2024 z 1.02.2024 w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Transportu Rady Dzielnicy II Grzegórzki.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. robót budowlanych w zakresie dróg wewnętrznych oraz dróg gminnych klasy
dojazdowej,
2. inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
3. dzielnicowych programów robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze
drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w §3 pkt. 1) lit. c) statutu dzielnicy,
4. inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego, w tym inwestycji
drogowych towarzyszących inwestycjom niedrogowym,
5. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.

Skład osobowy Komisji:
1. Adam Bielarz
2. Jakub Czołowski – Przewodniczący Komisji
3. Marta Fujak
4. Eliza Palka-Grochal
5. Michał Skoczeń

Uchwała nr III/12/2024 z 1.02.2024 w sprawie powołania Komisji Komunikacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. komunikacji z mieszkańcami za pośrednictwem strony internetowej, mediów
społecznościowych oraz gazetki Rady Dzielnicy II Grzegórzki,
2. współdziałania z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie spraw publicznych
o znaczeniu lokalnym.

Skład osobowy Komisji:
1. Małgorzata Ciemięga
2. Grzegorz Finowski
3. Monika Firlej
4. Marta Fujak
5. Marta Pogan
6. Szymon Szlachta – Przewodniczący Komisji

Uchwała nr III/18/2024 z 1.02.2024 w sprawie powołania Komisji Kultury i Promocji.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. promocji lokalnych wydarzeń kulturalnych, informacyjnych i integracyjnych,
2. promocji działalności Rady Dzielnicy,
3. opiniowaniu udzielania patronatów Rady Dzielnicy,
4. dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek kultury,
5. lokalizacji obiektów kultury,
6. tworzenia lub likwidacji placówek upowszechniania kultury,
7. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.

Skład osobowy Komisji:
1. Mieczysław Czytajło – Przewodniczący Komisji
2. Grzegorz Finowski
3. Michał Skoczeń
4. Paweł Stachowiec
5. Kamila Stalmach
6. Szymon Szlachta

Uchwała nr III/15/2024 z 1.02.2024 w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. opiniowanie, wnioskowanie i załatwianie spraw w zakresie tworzenia, modernizacji
i utrzymania parków, skwerów, ogródków jordanowskich i innych terenów zielonych,
a także utrzymania infrastruktury związanej z tymi terenami, lokalizacji i utrzymania
tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy II;
2. inicjowanie i promowanie działań proekologicznych podejmowanych i realizowanych na
terenie Dzielnicy II;
3. współpraca z jednostkami miejskimi w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami
i utrzymania czystości w Dzielnicy;
4. opiniowanie programów oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony powietrza, wody,
gleby oraz eliminacji czynników szkodliwych dla środowiska.

Skład osobowy Komisji:
1. Jakub Czołowski
2. Marta Fujak
3. Eliza Palka-Grochal – Vice-przewodnicząca
4. Marta Pogan
5. Karol Zawiślak – Przewodniczący Komisji

Uchwała nr III/16/2024 z 1.02.2024 w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. sprzedaży, zamiany, użyczenia, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości gminnych,
w tym ustanowienia na nich użytkowania wieczystego,
2. lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych i innych o znaczeniu publicznym,
3. likwidacji samowoli budowlanej,
4. zgłaszania postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta, Planu ogólnego Miasta oraz Zintegrowanych Planów Inwestycyjnych
i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu
Dzielnicy przed ich sporządzeniem,
5. zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego
lub warunków zabudowy terenu jako opinii wewnętrznej,
6. projektów aktów prawa miejscowego z wyjątkiem zarządzeń porządkowych
wydawanych przez Prezydenta Miasta w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
7. wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
8. zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego
lub warunków zabudowy jako opinii wewnętrznej,
9. planowanie, kontrola realizacji i odbiór wykonania zadań będących w zakresie działania
Komisji,
10. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.

Skład osobowy Komisji:
1. Jakub Czołowski
2. Michał Kowalówka
3. Karol Kwiatek
4. Eliza Palka-Grochal
5. Jarosław Świech – Przewodniczący Komisji
6. Małgorzata Włoszczyk – Vice-przewodnicząca
7. Violetta Zapiór

Uchwała nr III/20/2024 z 1.02.2024 w sprawie powołania Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. programu poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków – “Bezpieczny Kraków”,
2. funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej,
3. współdziałania z Policją i Strażą Miejską w zakresie utrzymania ładu, porządku
publicznego oraz przeciwdziałania patologii społecznej,
4. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.

Skład osobowy Komisji:
1. Teresa Cichoń
2. Mieczysław Czytajło
3. Paweł Stachowiec
4. Kamila Stalmach – Przewodnicząca Komisji

Uchwała nr III/11/2024 z 1.02.2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Zakres obowiązków Komisji:
1. opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w terminie 14 dni od dnia
jego przedłożenia przez Zarząd oraz przygotowanie w tym przedmiocie projektu
uchwały,
2. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz przygotowywanie propozycji
rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach,
3. ocena wywiązywania się Zarządu ze swoich zadań.

Skład osobowy Komisji:
1. Jakub Czołowski
2. Eliza Palka-Grochal – Przewodnicząca Komisji
3. Violetta Zapiór – Vice-przewodnicząca

Uchwała nr III/19/2024 z 1.02.2024 w sprawie powołania Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. robót budowlanych związanych z lokalną infrastrukturą sportową i rekreacyjną,
2. dzielnicowych programów wspierania działalności placówek sportowych,
3. organizacji, wspierania i promowania inicjatyw sportowych, rekreacyjnych
i turystycznych odbywających się na terenie Dzielnicy II,
4. współpracy z organami miasta, innymi podmiotami, organizacjami oraz otoczeniem
społeczno-gospodarczym w zakresie rozwoju sportu, rekreacji i turystki,
5. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.

Skład osobowy Komisji:
1. Łukasz Derdziński
2. Michał Skoczeń
3. Paweł Stachowiec – Przewodniczący Komisji
4. Kamila Stalmach

Uchwała nr III/17/2024 z 1.02.2024 w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych,
2. dzielnicowych programów ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
3. dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek pomocy
społecznej i zdrowia,
4. organizacji usług zdrowotnych,
5. wniosków o wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy na
podstawie kompletu materiałów dostarczonych przez Urząd Miasta Krakowa w trybie
przepisów regulujących najem lokali,
6. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.

Skład osobowy Komisji:
1. Teresa Cichoń
2. Łukasz Derdziński – Vice-przewodnicząca
3. Michał Kowalówka – Przewodniczący Komisji
4. Violetta Zapiór